Aktualizacja do wersji 2.13

 1. Przeniesiono opcje masowej edycji pól do nagłówka tabeli, dla zwiększenia wygody użytkowania.
 2. Wprowadzono opcję przenoszenia plików z transakcji do dokumentu handlowego.
 3. Umożliwiono zmianę oddziału dla dokumentów handlowych sprzedaży.
 4. Na ekranie głównym dodano listę widoków startowych, umożliwiając szybkie przełączanie pomiędzy różnymi widokami.
 5. W liście „Koperta nadana”, pliki teraz są wyświetlane w kopercie.
 6. Umożliwiono załączanie plików do listy w „Kopercie nadanej”.
 7. W dokumentach handlowych, zmieniono sposób zaokrąglania wartości.
 8. Umożliwiono ręczną edycję niektórych pól w dokumentach handlowych.
 9. Usprawniono sposób korygowania stawki VAT i kwot dla waluty EUR w korektach.
 10. Ulepszono wyświetlanie korekt do faktur poufnych.
 11. Poprawiono sposób zmiany danych adresowych w notach korygujących.
 12. W detalach pracownika dodano możliwość przypisywania i usuwania z oddziału.
 13. Poprawiono przeliczanie wartości do PLN w pozycjach dokumentów handlowych.
 14. Przywrócono roli „Księgowy” wgląd do detali plików.
 15. W wydruku PDF dokumentu handlowego zmieniono nazwę „Sprzedawca” na „Wystawca”, a „Kupujący” na „Odbiorca”.
 16. Wprowadzono krok zapytania przed usunięciem dokumentów handlowych, kompensat, korekt.
 17. Do zamówienia transportu dodano pole „Płatnik”.
 18. Wprowadzono funkcję masowego wydruku korekt.
 19. Umożliwiono usunięcie transportu, który ma podpięty dokument handlowy.
 20. Usunięto tekst o NULL z wydruku PDF koperty nadanej.
 21. W rejestrze transportów wyświetlono „Procentowy udział zysku” (Marża).